บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
การขายบ้านหลังเก่า
หัวข้อสาระ


คิดจะขายบ้านเก่า ควรทำไงดี
เทคนิคการเพิ่มราคาบ้านแบบทันใจ
ภาษี ขายบ้านเก่า เพื่อซื้อบ้านใหม่ ?
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี

        ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี

หมวด : การขายบ้านหลังเก่า    
จำนวนคนอ่าน 7754    

ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
โดยทั่วไปการขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน บ้าน บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์
อาคารชุด ที่ผู้ขายไม่มีอาชีพในการจัดสรรที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดิน หรือสร้างอาคารเพื่อขาย ผู้ขาย
ต้องเสียภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ครับ
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้อสังหาริมทรัพย์นั้นมา โดยทางมรดกหรือจาก
ให้โดยเส่หา หรือซื้อ หรือสร้าง หรือทางอื่น ๆ
2.ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรืออากรแสตมป์ อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ถ้าต้องเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะก็ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ แต่ถ้าไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็ต้องเสียภาษีอากรแสตมป์ โดย
เสียจากราคาขายจริงหรือราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดิน แล้ว
แต่อย่างใดจะสูงกว่า

สำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น โดยปกติให้เสียในอัตรา 3.3% ของราคาขายจริงหรือราคา
ประเมินฯ แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า แต่ในช่วงนี้จนถึงสิ้นปี 2545 รัฐบาลได้ประกาศลดอัตราภาษี
ธุรกิจเฉพาะลงเหลือเพียง 0.11% ของราคาดังกล่าว ทำให้อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะต่ำกว่าอัตราอากร
แสตมป์ ซึ่งกำหนดให้เสียเป็นตัวเงินสำหรับใบรับค่าอสังหาริมทรัพย์ในขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมในอัตรา 200 และ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ของราคาดังกล่าว
3.ค่าธรรมเนียมโอนตามกฎหมายที่ดิน ในอัตรา 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดิน อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้จนถึงสิ้นปี 2545 รัฐบาลได้ประกาศลด
อัตราค่าธรรมเนียมโอนฯ สำหรับบ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรรลงเหลือเพียง 0.01% ของราคาดัง
กล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจให้แข็งแรง และส่งเสริมให้มีการนำเงินออกจาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงินเข้าสู่ตลาดเงิน

ดังนั้น ในการขายที่ดิน บ้าน หรือบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว โดยทั่วไปแล้วต้อง
เสียภาษีเสมอ ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรืออากรแสตมป์ อย่างใดอย่างหนึ่ง และ
ค่าธรรมเนียมโอนตามกฎหมายที่ดิน

อย่างไรก็ตาม การขายอสังหาริมทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ขายไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะ แต่ต้องเสียอากรแสตมป์
1.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะการจัดสรร หรืออาคารชุด หรือสร้างอาคารเพื่อ
ขาย ที่ได้ขายไปภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ซึ่งหากที่ดินและอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างที่ได้ขายไปนั้น ได้มาไม่พร้อมกัน การนับกำหนดเวลา 5 ปี ให้ถือตามระยะเวลาการได้มา
ซึ่งที่ดิน หรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้มาภายหลัง
2.การขายเนื่องจากถูกเวนคืน ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
3.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก
4.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยอันเป็นแหล่งสำคัญ ที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และได้อาศัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับ
แต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น
5.การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่
บุตรชอบด้วยกฎหมายของตน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
6.การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ทางมรดกให้แก่ทายาทโดย
ธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมซึ่งเป็นทายายโดยธรรม
7.การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการ หรือองค์
การของรัฐบาลโดยไม่มีค่าตอบแทน
8.การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์กับส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐบาล เฉพาะในส่วนที่ราชการหรือองค์การของรัฐบาลนั้นมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทน
เป็นอย่างอื่น นอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนนั้น
ในปีนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2545 หากท่านสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ได้ทัน ก็ขอให้
รีบดำเนินการเสีย โดยเฉพาะการขายที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เข้าทำนอง "จะขาย ให้รีบขาย อย่า
อายจนถึงปีหน้า ไม่เพียงขออื่นที่ขึ้นราคา ค่าภาษี(ธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมโอน)ก็ขึ้นอัตรา
ด้วย"